PROCEDURY – COVID-19 – aktualizacja z dnia 26.03.2021

PROCEDURA SKRÓCONA DOT. PRZYJĘCIA DZIECI POD OPIEKĘ PLACÓWKI W CZASIE PANDEMII COVID-19

BARDZO PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI PROCEDURAMI

(zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji i Nauki

z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania

jednostek systemu oświaty i opieki dla dzieci do lat 3

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

PRZYJĘCIE DZIECKA DO PLACÓWKI (w dniach 12-16.04.2021)

 

MOŻLIWE BĘDZIE JEDYNIE NA PODSTAWIE ZŁOŻONEGO

PRZEZ RODZICA:

DLA DZIECI Z KLUBU DZIECIĘCEGO:

wniosku o zorganizowanie opieki w klubie dziecięcym

 

DRUK DO POBRANIA: Wniosek_o-zorganizowanie_zajec – klub

 

 

PODSTAWA PRAWNA: ROZPORZĄDZENIE – opieka dla dzieci do lat 3 – 26.03.2021, ROZPORZĄDZENIE – opieka dla dzieci do lat 3 – 8.04.2021

DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

wniosku o zorganizowanie zajęć w przedszkolu

 

DRUK DO POBRANIA: Wniosek_o-zorganizowanie_zajec – przedszkole

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

ROZPORZĄDZENIE – przedszkole – 26.03.2021, ROZPORZĄDZENIE – przedszkole – 8.04.2021

ZMIANA PRACY PLACÓWKI:

Godziny pracy placówki

edit: do odwołania

Przyjęcie dzieci na placówkę: 7.00-8.30 – po godzinie 8.30 dzieci nie zostaną przyjęte

Odbiór dzieci z placówki: 14.30-15.45

BARDZO PROSIMY O PUNKTUALNOŚĆ!

W razie spóźnienia osoby odbierającej dziecko bezwzględnie prosimy o zgłoszenie tego faktu dyrektorowi placówki.

Dziecko pozostawione po  wyznaczonych godzinach oczekiwać będzie na rodzica w przedsionku placówki pod opieką pracownika nie dłużej niż do godziny 16.00.

Jeżeli spóźnienia będą się powtarzać nagminnie, dyrektor ma prawo odmówić przyjęcia dziecka w następnym dniu.

Na obecną chwilę nie ma możliwości zmiany pracy placówki.

Przyjmowane są tylko dzieci zdrowe. Jeżeli dziecko miało kontakt z osobą chorą na COVID-19 lub osobą mającą objawy tej choroby, nie może uczęszczać na zajęcia.

Nie wnosimy na placówkę zabawek i sprzętu (rowerków itp., wózków, fotelików samochodowych).

Osoby przyprowadzające dziecko zobowiązane są czekać w kolejce przed wejściem na wezwanie pracownika placówki.

Do odwołania rodzice i osoby obce nie mogą przebywać na placówce.

W wyjątkowych sytuacjach dyrektor może odstąpić od tej zasady.

W takiej sytuacji, na teren placówki, wpuszczone będą tylko osoby w maseczce na twarzy.

Przed wejściem na szatnię zdezynfekuj ręce płynem do dezynfekcji (tylko dorośli), który znajduje się przy drzwiach wejściowych w kąciku czystości.

Rodzicu, proszę skróć czas przebywania na placówce do niezbędnego minimum.

W pierwszym dniu pobytu dziecka na placówce, przed przyjęciem dziecka pod opiekę, rodzic zobowiązany jest podpisać stosowne oświadczenia i zgody, które przekaże Państwu pracownik placówki.

O wszelkich zmianach w organizacji pracy placówki będę Państwa informować na bieżąco.

Dodaj komentarz